Juni 2017
Premie- en voorwaardenaanpassingen ASR, Unigarant en Reaal

Na 1 januari is 1 juli de belangrijkste datum in het jaar voor verzekeraars om hun premies en voorwaarden aan te passen. In de vorige nieuwsbrief, die van mei, berichtten wij al over de verhogingen van Avéro Achmea en Delta Lloyd. Nu volgen ook ASR, Unigarant en Reaal met tussentijdse verhogingen en voorwaardenaanpassingen. 

ASR
De premies voor de woonhuis- en inboedelverzekeringen van ASR stijgen per 1 juli 2017 met 5%. Deze aanpassingen hebben betrekking op zowel de polissen in het Voordeelpakket (VP) als het Vernieuwde Voordeelpakket (VVP). Daarnaast heeft men een standaard eigen risico ingevoerd van € 150 per gebeurtenis, voor schades die geclaimd worden op de woonhuisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor glasschades.

Unigarant
Ook Unigarant past zijn premies aan
hhtgdsf
 

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

De Arbeidsomstandighedenwet gaat veranderen. De wijzigingen hebben zowel gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts als voor de inspanningen die verschillende partijen moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen.

De belangrijkste wijziging heeft te maken met de invoering van een wettelijk verplicht Basiscontract Arbodienstverlening. Daarin wordt nader invulling gegeven aan taken voor de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook aan verantwoordelijkheden voor de werkgever.

Waarom wijzigingen in de Arbowet?
De reden dat de Arbowet verandert is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. Het kabinet liet eerder al weten dat het de komende jaren meer aandacht wil voor preventie in bedrijven. Daarnaast wil men ook de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg (lees: de bedrijfsarts) verbeteren.

De belangrijkste punten op een rij
Werkgevers worden per 1 juli 2017 wettelijk verplicht een contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Dit wordt het Basiscontract Arbodienstverlening genoemd. Voor lopende contracten zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden om het contract aan te passen.

In het Basiscontract moeten de volgende zaken zijn vastgelegd:
1. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet elke 4 jaar geactualiseerd worden. De preventiemedewerker (voor het MKB de directeur/eigenaar), dient er voor te zorgen dat ‘gezond werken’, en dus het vermijden van risico’s, prioriteit heeft.
2. Iedere werknemer dient, ook zonder ziekmelding, directe toegang te krijgen tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’.
3. Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion moet nog worden uitgewerkt in de nieuwe arboregeling.
4. De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om, indien hij dit noodzakelijk acht, elke werkplek of afdeling van een bedrijf te bezoeken.
5. De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om in overleg te gaan met de medezeggenschap en de preventiemedewerker. Voor bedrijven tot 25 medewerkers kan de directeur/eigenaar deze rol vervullen.
6. Medewerkers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling bij de arbodienst.
7. De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten.

Handhaving en toezicht
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 

Nieuwsbrief 5 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl