Juni 2017
Premie- en voorwaardenaanpassingen ASR, Unigarant en Reaal

Na 1 januari is 1 juli de belangrijkste datum in het jaar voor verzekeraars om hun premies en voorwaarden aan te passen. In de vorige nieuwsbrief, die van mei, berichtten wij al over de verhogingen van Avéro Achmea en Delta Lloyd. Nu volgen ook ASR, Unigarant en Reaal met tussentijdse verhogingen en voorwaardenaanpassingen. 

ASR
De premies voor de woonhuis- en inboedelverzekeringen van ASR stijgen per 1 juli 2017 met 5%. Deze aanpassingen hebben betrekking op zowel de polissen in het Voordeelpakket (VP) als het Vernieuwde Voordeelpakket (VVP). Daarnaast heeft ASR een standaard eigen risico ingevoerd van € 150 per gebeurtenis, voor schades op de woonhuisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor glasschades.

Unigarant
Premieaanpassingen
Ook Unigarant past zijn premies aan, als gevolg van een andere weging van de premievariabelen. Daardoor kunnen de wijzigingen zowel gunstig als ongunstig uitvallen. De premie voor de opstalverzekering stijgt gemiddeld met 4,7%, maar die voor de inboedelverzekering daalt juist, met gemiddeld 1,3%. Voor de buitenshuisdekking laat Unigarant weten dat er sprake zal zijn van een ‘algehele premieverlaging’. De AVP en de rechtsbijstandverzekering gaan generiek met respectievelijk 10% en 3% omhoog. De premies voor de reis- en annuleringsverzekeringen werden in de maand maart al verhoogd. 

Dekkingswijzigingen
Op dekkingsniveau verandert er ook het een en ander. Het aantal regio's voor de opstal- en inboedelverzekeringen gaat van 5 naar 7. Verder komt er een toeslag van 10% op het sluiten van een losse opstaldekking. Schade aan smartphones en tablets door vallen/stoten, water, of diefstal buiten de woning is niet langer verzekerd. Verlies door brand, of door diefstal uit de woning nog wel.

Nieuw: aanvullende dekking smartphones en tablets
Nieuw is de aparte aanvullende dekking voor smartphones en tablets. Deze dekking is uitsluitend af te sluiten in combinatie met de inboedelverzekering en verzekert wel de schades die ontstaan door vallen/stoten, water, of diefstal buiten de woning. De dekking geldt zowel voor binnen als buiten de woning. Standaard geldt een eigen risico van € 50,-, dat vervalt bij herstel via SmartPhort.

Nieuwsluitingen en mutaties van de Mobiele Apparatuur- en Recreatief-verzekeringen zijn niet meer mogelijk. Objecten kunnen alleen nog worden verzekerd op de Buitenshuis- en/of Smartphone- en tabletdekking, in combinatie met een Inboedelverzekering. Bestaande polissen blijven doorlopen, zolang er geen mutaties in dekking of object worden doorgevoerd

Monumentale panden
Voor monumentale panden kan geen herbouwwaardemeter gebruikt worden. Om een dergelijk pand toch in dekking te nemen moet de woning getaxeerd worden. In het taxatierapport moet de herbouwwaarde zijn opgenomen en de taxateur moet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie (Nivre of VRT). Om na te gaan of een pand monumentaal is, wordt een lijst gebruikt met alle monumentale panden in Nederland.

Motorverzekeringen met clausule 52 of 72
De motorverzekering met clausule 52, over de beveiligingseisen voor de nachtstalling, is aangepast. De nachtstalling is met een uur vervroegd. De motor moet nu tussen 22.00 en 6.00 uur in een goed afgesloten ruimte op slot staan met een goedgekeurd ART slot categorie 4. Op locatie dient de motor uit het zicht van de openbare weg te staan moet ook daar een ART categorie 4 slot worden gebruikt. Ook in clausule 72 is de nachtstalling met een uur vervroegd. De beveiligingseisen zijn daar gelijk gebleven.

Reaal
Wijziging regio-indeling, Vinex-korting vervalt
De regio-indeling van de opstalverzekering uit het Reaal Totaal Plan wijzigt per 1 juli:
- Lelystad, Almere, Maastricht, Venlo, Roermond en Oss gaan van categorie A naar categorie B;
- Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven gaan van categorie C naar B.
Ook de indeling voor de inboedelverzekering wordt aangepast. De volgende steden zullen van regio B naar regio E gaan: Lelystad (8211 t/m 8245), Almere (1309 t/m 1363), Maastricht (6211 t/m 6229), Venlo (5911 t/m 5928), Roermond (6041 t/m 6045) en Oss (5341 t/m 5349).
De Vinex-korting van 15% komt te vervallen bij RTP Inboedel en RTP Opstal.

Premieaanpassing Personenauto Zakelijk
De premie voor Personenauto Zakelijkverzekering uit het Bedrijven Totaal Plan  van Reaal stijgt voor het WA-gedeelte met 16%. Volgens verzekeraar Reaal is dit de eerste verhoging van dit tarief sinds ruim tien jaar.

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

De Arbeidsomstandighedenwet gaat veranderen. De wijzigingen hebben zowel gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts als voor de inspanningen die verschillende partijen moeten leveren om beroepsziekten te voorkomen.

De belangrijkste wijziging heeft te maken met de invoering van een wettelijk verplicht Basiscontract Arbodienstverlening. Daarin wordt nader invulling gegeven aan taken voor de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook aan verantwoordelijkheden voor de werkgever.

Waarom wijzigingen in de Arbowet?
De reden dat de Arbowet verandert is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. Het kabinet liet eerder al weten dat het de komende jaren meer aandacht wil voor preventie in bedrijven. Daarnaast wil men ook de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg (lees: de bedrijfsarts) verbeteren.

De belangrijkste punten op een rij
Werkgevers worden per 1 juli 2017 wettelijk verplicht een contract af te sluiten met een gecertificeerde arbodienst waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Dit wordt het Basiscontract Arbodienstverlening genoemd. Voor lopende contracten zal na het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode van één jaar gelden om het contract aan te passen.

In het Basiscontract moeten de volgende zaken zijn vastgelegd:
1. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet elke 4 jaar geactualiseerd worden. De preventiemedewerker (voor het MKB de directeur/eigenaar), dient er voor te zorgen dat ‘gezond werken’, en dus het vermijden van risico’s, prioriteit heeft.
2. Iedere werknemer dient, ook zonder ziekmelding, directe toegang te krijgen tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’.
3. Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion moet nog worden uitgewerkt in de nieuwe arboregeling.
4. De bedrijfsarts moet in de gelegenheid worden gesteld om, indien hij dit noodzakelijk acht, elke werkplek of afdeling van een bedrijf te bezoeken.
5. De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om in overleg te gaan met de medezeggenschap en de preventiemedewerker. Voor bedrijven tot 25 medewerkers kan de directeur/eigenaar deze rol vervullen.
6. Medewerkers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling bij de arbodienst.
7. De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten.

Handhaving en toezicht
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 

Nieuwsbrief 5 - 2017 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl