December 2015
In deze nieuwsbrief
 • Volmacht Allianz voor Cascade
 • Volmachtportefeuille Aegon naar Privé Compleet, ASR en Nationale Nederlanden
 • Wijzigingen van premies en voorwaarden per 1 januari 2016
Volmacht Allianz voor Cascade

Cascade heeft een volmacht verkregen van Allianz Benelux. Intermediairs die met Cascade samenwerken kunnen vanaf nu vrijwel alle particuliere en zakelijke schadeverzekeringen in volmacht sluiten van deze (van oorsprong Duitse) verzekeraar. Uitgesloten zijn alleen wagenparken met meer dan 20 objecten, of parken bestaande uit vrachtauto's of meer dan 4 bestelauto's.

Volmachtportefeuille Aegon naar Privé Compleet, ASR en Nationale Nederlanden

Eerder dit jaar werd bekend dat Aegon zich zou terugtrekken uit het volmachtenkanaal. Alle volmachtpolissen moeten daarom worden overgevoerd naar andere verzekeraars. De particuliere schadeportefeuille van Aegon gaat over naar het Privé Compleet pakket, een poolproduct met Avéro Achmea als voornaamste risicodrager. De zakelijke portefeuille wordt verdeeld over ASR en Nationale Nederlanden.

Alle verzekeringen gaan zoveel mogelijk premieneutraal over naar de nieuwe risicodragers. Wel moet rekening worden gehouden met de al voorgenomen premieaanpassingen die op 1 januari 2016 ingaan. De particuliere verzekeringen krijgen de voorwaarden van Privé Compleet. De zakelijke verzekeringen krijgen, afhankelijk van waar naartoe ze worden overgevoerd, in het nieuwe jaar de voorwaarden van ASR of Nationale Nederlanden.

Voor zakelijke verzekeringen is in het eerste jaar een 'best-of'-clausule van toepassing: bij een schade gelden steeds de voorwaarden die voor de klant het meest gunstig uitpakken.
De Cascade Garagepolis en de Landbouwvoertuigen- en Werkmaterieelverzekering zijn de enige uitzonderingen op bovenstaande regels. Deze producten houden dezelfde voorwaarden. Daarentegen stijgen de premies van deze verzekeringen met 5%.

Wijzigingen van premies en voorwaarden per 1 januari 2016

In vergelijking tot voorgaande jaren wijzigen de verzekeraars per 1 januari 2016 veel in hun premies en voorwaarden. Soms beperken de wijzigingen zich tot het aanpassen van de schadevrije jaren-tabel of het in begrijpelijker taal formuleren van de voorwaarden (ASR). Maar veel verzekeraars passen de voorwaarden ingrijpender aan of gebruiken het in werking treden van Solvency II als argument om hun premies (soms fors) te verhogen.

Aanpassing schadevrije jaren-tabel
Alle schadeverzekeraars in Nederland gebruiken vanaf 1 januari 2016 dezelfde schadevrije jaren-tabel voor het berekenen van het aantal schadevrije jaren. Hiermee bouwt de verzekeringnemer bij elke verzekeraar op dezelfde manier schadevrije jaren op. Bij een toegewezen terugvalschade nemen de schadevrije jaren af met 5 jaren. Het maximum is 15 schadevrije jaren, het minimum is -5. Verzekeringnemers met 15 of meer schadevrije jaren gaan voortaan bij een terugvalschade naar 10 schadevrije jaren.

Premieverhogingen
Avéro Achmea, London en Reaal hebben de komende jaarwisseling als geschikt moment aangegrepen om hun premies over vrijwel de gehele linie te verhogen. Nationale Nederlanden doet dat alleen met personen- en bestelauto's (WA +10%). Anker (+1%), DAS (+3,5%) en Fatum (+0,7%) komen met relatief bescheiden verhogingen. ASR, Delta Lloyd en Europeesche verhogen niet.
   
De verhogingen (naast de hierboven al genoemde) zijn:

Avéro Achmea
Personenauto 5% op WA en (bep.) Casco
Bestelauto 5% WA en 3% (bep.) Casco
Vrachtauto, Aanhangwagen, Autobus, Motor, Bromfiets 5% WA
Klassieker 5% WA en 7,5% (bep.) Casco
Kampeerauto 5% WA en 7,5% (bep.) Casco
Toercaravan 7,5%
AVP, AVB 5%
Inboedel, Opstal 7,5%
London
Personenauto 3% WA en 2% (bep.) Casco
Bestelauto 8% WA en 2% (bep.) Casco
Motorfiets 8% WA en 10% (bep.) Casco
Oldtimer auto 6% WA  en 2% (bep.) Casco
Bromfiets, per 1-4-2016* 6% WA
Opstal 6%
AVP Tussen 2 en 7 euro per jaar
Reaal
Personenauto RGGP 12% WA , auto’s >10 jaar + 22%
Woonhuis RGGP 4%
Inboedel RGGP 4%
Personenauto RTP 10% WA, <25 jaar en >66 jaar: +15%
Bromfiets RTP 15% WA, min. jaarpremie € 50
Opstal RTP 10%
Inboedel RTP 4%
Rechts-en verhaalsbijstand RTP 3%
Bestelauto RBTP 15% WA
Rechts- en verhaalsbijstand RBTP 2%

* Nieuwe premieverhoging, komt bovenop premieverhoging van 3%, eerder dit jaar

Aanpassingen voorwaarden
ASR, DAS, Delta Lloyd en Europeesche passen de voorwaarden aan voor meerdere producten of modules. Nationale Nederlanden (Personenauto) en Reaal (Bromfiets GGP) doen dat slechts voor één product.  


In de voorwaarden van het (Vernieuwd) Voordeelpakket van ASR wordt voortaan nog duidelijker geformuleerd dat een schade die verband houdt met criminele activiteiten niet vergoed wordt. De voorwaarden zijn opgesteld in begrijpelijker taal en de structuur is overzichtelijker geworden.

De voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering van DAS zijn omgezet naar algemene en bijzondere polisvoorwaarden. De belangrijkste wijzigingen in voorwaarden 12114 (01-2016) ten opzichte van 12114 (03-2014) zijn:

 • Kinderen zijn ook buiten Nederland verzekerd als zij een dagstudie volgen;
 • Conflicten over het huren en leasen van een motorrijtuig of (lucht)vaartuig dat verzekerde zelf gaat gebruiken zijn nu ook verzekerd;
 • Er is nu ook dekking voor tuchtzaken als deze geen betrekking hebben op handelingen die bij de uitoefening van het beroep zijn verricht;
 • Het verzekeringsgebied Europese Unie is voor veel dekkingsonderdelen uitgebreid met Noorwegen en Zwitserland;
 • Module Basis: Er is alleen nog direct dekking van Kinderalimentatie als de ex-partner het initiatief neemt om de betaling te laten wijzigen of stop te zetten. Als verzekerde dit zelf wil, kan dit pas als hij 3 jaar deze dekking heeft;
 • Module Consumeren en wonen: Bij conflicten met de buren zijn behalve burengeschillen voor woningeigenaren nu ook andere burenconflicten verzekerd;
 • Module Werk: Voortaan wordt ook juridische hulp gegeven als tegen een in loondienst of als ambtenaar werkende verzekerde een klacht wordt ingediend die wordt behandeld door een onafhankelijke (geschillen)commissie of een college dat met (para)medische klachtafhandeling is belast.
Ook de voorwaarden van de DAS rechtsbijstandverzekering voor verkeersdeelnemers zijn gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • Voortaan standaard recht op telefonisch juridisch advies;
 • Geen wachttijd meer;
 • Het verzekeringsgebied voor contractuele geschillen is nu Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee;
 • Het verzekeringsgebied voor het verhalen van schade is uitgebreid naar Wereld.
 • Het verzekeringsgebied voor vakantiegeschillen is uitgebreid naar Wereld.
 • Het verzekeringsgebied voor sleep-, reparatie- en vervoersovereenkomsten is uitgebreid naar Europa.
 • Het maximum van externe kosten buiten Europa en de Middellandse Zee is verhoogd naar 5.000 euro voor juridische hulp.
 • Voor contractuele conflicten over motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen geldt voortaan een extern kostenmaximum van 60.000 euro per conflict binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee. Voor het verhalen van schade, strafzaken en conflicten over vakantie(reizen) worden de externe kosten net als voorheen onbeperkt vergoed.
 • Pleziervaartuigen en luchtvaartuigenzijn zijn nu ook verzekerd voor contractuele geschillen.
 • De onvermogendekking is verhoogd van 1.250 euro naar 2.000 euro. Het eigen risico van 125 euro is komen te vervallen.
 • De waarborgsom is verhoogd van 25.000 euro naar 60.000 euro.
 • Voor contractuele conflicten buiten Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee geldt voortaan een minimum belang van 175 euro. Voor het verhalen van schade en strafzaken geldt geen minimum belang meer.
Tenslotte ook de voorwaarden van de agrarische rechtsbijstandverzekering van DAS gewijzigd. De clausules voor juridische hulp bij conflicten over quota en milieuzaken zijn aangepast door de afschaffing van de melkquota. De clausules zijn nu als volgt:
 • Clausule 3041 – Conflicten over quota. In afwijking van wat in de van toepassing zijnde voorwaarden is vermeld krijgt verzekerde nu ook juridische hulp bij conflicten over quota (zoals mestquotum) met de overheid of over het aan- of verkopen of het leasen, huren of verhuren.
 • Clausule 3042 – Milieuzaken. In afwijking van wat in de van toepassing zijnde voorwaarden is vermeld krijgt verzekerde ook juridische hulp bij conflicten met de overheid over de uitvoering van de milieuwetgeving. Of bij conflicten waarbij verzekerde wordt verweten het milieu te hebben aangetast.
De wijzigingen in de voorwaarden van Delta Lloyd voor wat betreft de zakelijke personenautoverzekering en de bestelautoverzekering zijn:
 • De nieuwwaarderegeling gaat van 1 naar 3 jaar. Voorwaarde is dat de auto nieuw was toen die voor het eerst op kenteken werd gezet (alleen zakelijke personenauto)
 • Bij total loss of diefstal tijdens de eerste 36 maanden na aanschaf wordt bij de casco-dekkingen voortaan de aanschafwaarde vergoed. Voorwaarde is wel dat de auto bij aanvang van de verzekering maximaal 36 maanden oud is en de auto nieuw was toen die voor het eerst op kenteken werd gezet;
 • Wie op dit moment een optionele accessoiredekking heeft van € 1.500, € 3.500 of € 5.000, krijgt voortaan een standaard accessoiresdekking van € 5.000;
 • Voortaan vrije advocaatkeuze bij de rechtsbijstandsdekking
Let op: De voorwaardenwijzigingen  van Delta Lloyd gaan pas in vanaf 1 april 2016.

Aanpassingen voorwaarden Motorverzekering Europeesche: de no-claimbeschermer vervalt.


Nationale Nederlanden heeft al per 22 november 2015 de voorwaarden van zijn personenautoverzekering aangepast. Vermeldenswaard is dat de alcohol uitsluiting die nu alleen geldt voor de Extra en Casco dekking, ook gaat gelden voor de WA-dekking.

Reaal hanteert voor haar bromfietsverzekering een extra eigen risico van 150 euro voor bromfietsen met een Beperkt of Volledig Cascoverzekering. Deze maatregel is overigens al ingegaan op 1 augustus 2015 en al eerder door ons gecommuniceerd.


Wijziging pooldeelnemers Privé Compleet pakket en Combipolis
Het risico voor de verzekeringen gesloten in het Privé Compleet pakket en de Combipolis wordt gedragen door een zestal verzekeraars. De deelnemers in deze pool waren tot op heden Avéro Achmea, Delta Lloyd, ASR, Nationale Nederlanden, London Verzekeringen en Aegon. Per 1 januari 2016 worden London en Aegon vervangen door de verzekeraars Reaal en Europeesche.


Langere wachttijden
Cascade is bijzonder druk met de eindejaarscommunicatie. In totaal moeten 73 wijzigingen in ongeveer 4.800 verschillende combinaties worden gecommuniceerd. Om deze operatie zo goed mogelijk uit te voeren is het 'alle hens aan dek'. Helaas is het vele extra werk ook ten koste gegaan van de wachttijd voor met name zakelijke verzekeringen. Hiervoor vragen wij uw begrip. 
Nieuwsbrief 8 - 2015 Naar de website >
Bezoekadres:
Griendtsveenweg 3
7901 EB Hoogeveen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 115
7900 AC Hoogeveen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl